Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je jedina psihijatrijska ustanova u Republici Srbiji koja se bavi uskospecijalizovanom delatnošću iz oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti. Tri decenije rada, edukovan kadar, veliki broj pacijenata i širok dijapazon zdravstvenih usluga koje pružamo  svim korisnicima naših usluga, kao i multidisciplinarni tim i pristup u radu, obezbeđuju visoke standarde kvaliteta zdravstvene zaštite za sve naše pacijente.

Vrednosti
Vrednosti kojima težimo u radu su: kvalitet, integritet, poštovanje, inovacije i težnja ka stalnom unapređenju našeg rada.

Vizija
Vodeća institucija u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za prevenciju i lečenje svih oblika hemijskih i nehemijskih zavisnosti, edukacije i naučno-istraživačku delatnost.

Misija
Naša misija je preveniranje i smanjenje štete koju bolesti zavisnosti donose pojedincu, porodici i društvu u celini. Na prvom mestu su briga o pacijentima i dobra usklađenost sa potrebama korisnika naših usluga, uz korišćenje najsavremenijih zdravstvenih metoda i tehnologije u radu, naučnoistraživački rad i obrazovanje učenika i studenata u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi u cilju širenja broja edukovanih stručnjaka i mreže zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu zavisnicima. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, kao referentna ustanova za bolesti zavisnosti, pomaže i koordinira korišćenje svih resursa zajednice u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, a takođe kontinuirano radi na smanjenju diskriminacije, stigme i otpora kojima su zavisnici  izloženi u našem društvu.