Psihoterapijski Program za zavisnike od droga se u našoj ustanovi primenjuje od 1998.g. do danas uz određene modifikacije. Prvobitni porodični sistemski pristup, proistekao iz programa za lečenje alkoholizma, danas predstavlja integrativni tretman, koji sadrži elemente grupne, porodične, bihejvior i kognitivne psihoterapije, kao i elemente socioterapije. O pacijentima brine tim stručnjaka koji čine psihijatar, klinički psiholog, diplomirani socijalni radnik, medicinska sestra edukovana  za rad u ovom programu. Pristup pacijentima je sveobuhvatan i sem rada u grupi, po potrebi, pružaju se i individualne intervencije.

Program je namenjen pacijentima koji su prethodno detoksikovani u okviru nekog od naših programa detoksikacije (dispanzerski, kroz dnevnu bolnicu ili u hospitalu) i koji su motivisani da kvalitetno i dugoročno održavaju apstinenciju, te da prihvate nešto zahtevnije uslove lečenja i podrazumeva aktivno učešće bar jednog člana porodice, kao saradnika u lečenju.

Tretman se sprovodi  u velikoj grupi otvorenog tipa (novi pacijenti se  kontinuirano uključuju, a oni koji postižu očekivane ciljeve napuštaju grupu i prelaze u narednu fazu lečenja), I sastoji se iz tri faze. Prva faza, tz. Intenzivna traje do 6 meseci. Seanse se održavaju tri puta nedeljno u terminu od 9h do 12,30. Ciljevi ove faze lečenja su da našim pacijentima pomognemo da:

 • održe i stabilizuju apstinenciju,

 • upoznaju se sa prirodom svoje bolesti,  

 • nauče da prepoznaju i izbegavaju rizične situacije,

 • prepoznaju sopstvena zavisnička ponašanja i menjaju ih,

 • organizuju sopstveno vreme, 

 • prepoznaju psihičke krize i spreče recidiv,

 • smanje napetost i  poboljšaju kontrolu agresije,

 • poboljšaju komunikaciju sa članovim porodice,

 • preuzmu odgovorost za sopstveno ponašanje.

Nakon intenzivne faze, tretman se nastavlja u rehabilitacionionoj  grupi. Ova fazi traje oko godinu dana. Grupe se održavaju  jednom nedeljno u terminu od 16,30h do 18,30h. Pacijenti u ovoj fazi

 • uče da prihvate kompletnu i trajnu apsitnenciju,

 • rade na daljem poboljšaju odnosa u porodici (redefinisanje uloga, poboljšanje komunikacije i odnosa izmedju polova i generacija u porodici, izmene zavisničkih obrazaca ponašanja u porodici),

 • uče da se druže sa vršnjacima bez rizika od recidiva.

Poslednja faza lečenja, faza resocijalizacije traje takođe oko godinu dana. Grupne seanse se održavaju jednom mesečno, u terminu od 16,30 do 18,30h. Cilj ove faze tretmana je

 • potpuno uključivanje pacijenata u društvo i

 • poboljšaje njihovih radnih sposobnosti, socijalne i profesionalne funkcionalnosti.

Da bi se postigli ovi ciljevi, neophodno je da se pacijenti i saradnici pridržavju
pravila lečenja:
 1. Izbegavati druženje sa osobama koje koriste ili su koristile supstancu

 2. Izbegavati mesta gde se uzima ili se uzimala supstanca

 3. Zabranjeno je uzimati psihoaktivne supstance, uključujući i tablete, sem propisanih od strane lekara

 4. Važnoje upoznati najbližu okolinu (ljude koji su nam značajni i kojima smo mi značajni) da se lečimo od zavisnosti

 5. Treba pomoći osobama koje su u krizi tokom lečenja, ali ako su u recidivu pomoć treba prepustiti stručnjacima

 6. Svaki dan bez supstance  je kapital

 7. Svaki dan reći sebi: "Danas necu uzeti supstancu"

 8. Uvek biti spreman prepoznati  krizu, razgovarati o njoj sa najbližima i terapeutom i rešiti je na pravi način

 9. Uvek misliti na mogućnost recidiva i sprečiti ga maksimalnim zalaganjem

Ovo ne treba samo znati već i primenjivati !!!
Tim stručnjaka koji realizuje ovaj program čine:

Dr Milica Repac, psihijatar, Rukovodilac Dnevne bolnice za nehemijske zavisnosti
Dr Sci. med Olivera Sbutega Filipović, psihijatar
Dr Đorđe Trajković, klinički lekar
Kont.tel.  3671 429 lok. 136;   062 88 28 722

Ljiljana Pavlović, diplomirani socijalni radnik
Ksenija Radanović, psiholog
Suzana Baškot,  odgovorna med.sestra 
Snežana Bogdan, med.sestra
Kont.tel.  3671 429 lok. 148, 156;   064 49 49 037

e-mail: dnevna.bolnica@drajzerova.org.rs