Poznato je koliko je važno na vreme otkriti i prevenirati pojavu neke bolesti. Prevenciji bolesti zavisnosti se pridaje sve više pažnje kao i aktivnostima za rešavanje problema koji su povezani sa uzimanjem psihoaktivnih supstanci (PAS).

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u kontinuitetu se bavi uključivanjem svih važnih činioca u društvu koji mogu doprineti zajedničkim naporima ka smanjenju bolesti zavisnosti kao posledica na pojedinca, porodicu i društvo.

Popsebna pažnja se posvećuje promovisanju zdravih stilova života, jačanju zaštitinih i smanjenju riziko faktora kao i usmeravanje mladih ka kretivnim i zdravim izborima.

Zadatak naučno-istraživačkog dela je da koncipira, primenjuje  i izvodi naučno istraživačke projekte kao mi saradnja sa drugim ustanovama i isntitucijama. U okviru službe realizuje se i izdavačka delatnost (monografije, knjige, priručnici, vodiči...) za rad u oblasti bolesti zavisnosti. U okviru službe zaposleni se bave edukacijom, istraživanjem.

Savetovalište za hemijske i nehemijske zavisnosti

Savetovalište za hemijske i nehemijske zavisnosti - bihejvioralne zavisnosti ( kockanje, zavisnost od interneta, zavisnost od mobilnih telefona, zavisnost od kupovine), Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti radi u okviru Odseka za prevenciju i naučno istraživački rad sa  savetovalištima.

Sastav tima Savetovališta je multidisciplinaran i čine ga specijalni pedagog, socijalni radnik,  psiholog, psihijatar, neuropsihijatar i medicinska sestra.

Neki od stručnjaka su psihoterapeti.

Zavisnost od droga nije samo fizički problem već i socijalni i psihološki. Efekti zloupotrebe PAS (psihoaktivnbe supstance) uključuju ne samo osobu koja ima kontakt sa PAS već i njenu porodicu i okolinu, utiču na životni stil i ponašanje.

Prema podacima dobijenim u Nacionalnom istraživanju o stilovima života stanovništva Srbije 2014.godine, ilegalnu drogu je tokom života koristilo 8% celokupne populacije uzrasta od 18 do 64 godine sa sa najvišom prevalencom mežu populacijom uzrasta 18 do 34 godine  (12,8%).

Svako ko se suočava sa problemom upotrebe droga treba da se savetuje o istom. Odnosi se kako na samu osobu koja ima kontakt sa alkoholom, drogama, kockom... tako i na njene bliske osobe iz okruženja, prijatelji....

Savetovanje može pomoći na sledeće načine:

  • Sticanjem osnovnih informacija o raznim vrstama zavisnosti
  • Mogućnost izražavanja neodlučnosti kao i postavljanje pitanja i dobijanja odgovora
  • Povećati motivaciju za promenom ponašanja ka apstinenciji
  • Identifikovati osnovne probleme koji sprečavaju promenu
  • Identifikovati osnovne razloge za kontakt sa psihoaktivnim supstancama
  • Raditi na popravljanju odnosa koji su negativno pogođeni upotrebom droga
  • Pomoći u veštinama suočavanja sa svakodnevnim teškoćama, posebno tolrancijom stresa
  • Identifikovati misli i ponašanja vezanih za PAS, raditi na motivaciji za promenom
  • Dobiti informacije o različitim programima lečenja u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti

Zakazivanje

Savetovaliste je otvoreno za sve, osobe koje su ostvarile kontakt ili zloupotrebljavaju PAS, imaju problem sa kockom, zavisnoscu od interneta, igrica, kao i za članove porodice. Takođe, pomoć mogu dobiti i osobe koje žele da pomognu nekom ko nije član njihove porodice, za druga i ucenika iz skole, za kolegu sa posla.

Prijem klijenata u Savetovalište se može unapred zakazati telefonom ili doći bez zakazanog termina.

Brak i porodica

Porodična psihoterapija je model koji obuhvata rad sa pojedincima, partnerima i porodicom.

Bračna i partnerska terapija

Usmerena je na rešavanje razvojnih kriza partnera u razvojnim ciklusima, međusobnom prilagođavanju, boljoj komunikaciji...

Sistemska porodična psihoterapija porodicu posmatra kao celinu, promena kod jednog člana utiče na sve ostale članove, a samim tim dolazi do promene u celom porodičnom sistemu.

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija - savetodavni rad sa porodicama usmerena je na rešavanje različitih problema u funkcionisanju porodice i obuhvata rad sa porodicom u različitim teškoćama.

Porodica se prepoznaje kao jedna od najvažnijih socijalna jedinica koja gradi i održava društvenu zajednicu, predstavlja prirodni most između pojedinca i društva. U porodicama njeni članovi dele zajedničke živote, radne navike, osećanja, okolinu, vrednosti i uverenja. Porodične granice i uloge neprekidno se menjaju, porodica se menja i prilagođava prolazeći kroz različite životne cikluse.

Porodična psihoterapija je model koji obuhvata rad sa pojedincima, partnerima i porodicom. Sistemska porodična psihoterapija porodicu posmatra kao celinu, promena kod jednog člana utiče na sve ostale članove, a samim tim dolazi do promene u celom porodičnom sistemu.

Porodična psihoterapija može pomoći porodicama da se bolje razumeju, da izraze svoja osećanja, razmene stavove i uvaže potrebe i osećanja drugih članova porodice.

U porodičnoj terapiji primarni cilj je promena sistema transakcija. Glavni fokus je na porodični sistem, komunikacija se odvija kroz transakciju i podrazumeva relaciju u istorijskom kontekstu. Najvećim delom fokusirana je na sada i ovde. Porodična terapija ne smatra da je pojedinac problem, već u odnosima, relacijama i interakcijama koje se ostvaruju u porodici.

Psihoaktivne supstance utiču ne samo na pojedinca nego i šire na porodicu,  širu okolinu. Edukaovani psihoterapeuti pomažu porodici da razvije nove strategije za suočavanje sa stresom i novonastalim promenama.

Kao što porodica ima važnu ulogu u razvoju bolesti zavisnosti, tako ima i centralnu ulogu u lečenju.Uključenost porodice u lečenje pozitivno je povezano sa pozitivnim stopama angažovanja za ulazak na lečenje, smanjenjem stope napuštanja tokom lečenja i boljim dugoročnim ishodima. Iako mnogi laici veruju da je uticaj nasledstva nepromenjiv, istraživanja interakcije gena i okoline i epigenetike pokazuju da način na koji se naslednost izražava u ponašanju zavisi i od uticaja okoline.

U savremenom svetu se odigravaju krupne drustvene promene, izazovi različite geneze, što značajno utiče na porodičnu konfiguraciju, njenu stabilnost i harmoničnost. Demografske karakteristike zavisnika su značajno izmenjene, oni pripadaju svim socioekonomskim slojevima društva. Karakteristično je za ovo doba i lansiranje na tržište tzv. novih,vrlo raznovrsnih, sintetičkih droga, koje su znatno jeftinije, a ne i manje stetne; kojima naročito podležu mlađe generacije.

Porodica je važan saveznik u terapiji i održavanju zdravlja. Tim za porodičnu terapiju pruža pomoć klijentima i porodicama na terapijskom, preventivnom i psihoedukativnom nivou.

Psihoterapijski rad odvija se kroz različite tretmane (rad sa pojedincem,rad sa primarnom i proširenom porodicom), a dužina tretmana zavisi od nivoa problema, terapijskih ciljeva i evaluacije koja se vrši kroz terapijske seanse.

Psihoedukacija u okviru porodične psihoterapije

PAS i porodica uspostavljaju ustaljene obrasce, koji održavajući porodicu na okupu, održavaju i samu bolest. Rad sa članovima porodice je izuzetno važan za pravljenje prvih koraka ka promeni i produbljivanju motivacije za lečenjem.

Psihoedukacija u odnosu na ciljeve naglašava razumevanje bolesti zavisnosti, prevenciju recidiva i ovladavanje simptomima. Može pomoći u razvijanju uvida, poboljšati komunikaciju, rešavanje konflikta, empatijskom slušanju i ovladavanje novim veštinama u funkcionisanju porodice kao važna podrška očuvanju zdravlja.

Članovi tima: Pavle Đukić, specijalni pedagog, dr Gordana Obrenović, specijalista psihijatrije, psihoterapeut; Andrea Marjanović, specijalni pedagog, psihoterapeut; Mr Jasmina Milašinović, specijalni pedagog, psihoterapeut