Psihoterapijski Program za zavisnike od droga se u našoj ustanovi primenjuje od 1998.g. do danas uz određene modifikacije. Prvobitni porodični sistemski pristup, proistekao iz programa za lečenje alkoholizma, danas predstavlja integrativni tretman, koji sadrži elemente grupne, porodične, bihejvior i kognitivne psihoterapije, kao i elemente socioterapije. O pacijentima brine tim stručnjaka koji čine psihijatar, klinički psiholog, diplomirani socijalni radnik, medicinska sestra edukovana  za rad u ovom programu. Pristup pacijentima je sveobuhvatan i sem rada u grupi, po potrebi, pružaju se i individualne intervencije.

Program je namenjen pacijentima koji su prethodno detoksikovani u okviru nekog od naših programa detoksikacije (dispanzerski, kroz dnevnu bolnicu ili u hospitalu) i koji su motivisani da kvalitetno i dugoročno održavaju apstinenciju, te da prihvate nešto zahtevnije uslove lečenja i podrazumeva aktivno učešće bar jednog člana porodice, kao saradnika u lečenju.

Tretman se sprovodi  u velikoj grupi otvorenog tipa (novi pacijenti se  kontinuirano uključuju, a oni koji postižu očekivane ciljeve napuštaju grupu i prelaze u narednu fazu lečenja), I sastoji se iz tri faze. Prva faza, tz. Intenzivna traje do 6 meseci. Seanse se održavaju tri puta nedeljno u terminu od 9h do 12,30. Ciljevi ove faze lečenja su da našim pacijentima pomognemo da:

 • održe i stabilizuju apstinenciju,

 • upoznaju se sa prirodom svoje bolesti,  

 • nauče da prepoznaju i izbegavaju rizične situacije,

 • prepoznaju sopstvena zavisnička ponašanja i menjaju ih,

 • organizuju sopstveno vreme, 

 • prepoznaju psihičke krize i spreče recidiv,

 • smanje napetost i  poboljšaju kontrolu agresije,

 • poboljšaju komunikaciju sa članovim porodice,

 • preuzmu odgovorost za sopstveno ponašanje.

Nakon intenzivne faze, tretman se nastavlja u rehabilitacionionoj  grupi. Ova fazi traje oko godinu dana. Grupe se održavaju  jednom nedeljno u terminu od 16,30h do 18,30h. Pacijenti u ovoj fazi

 • uče da prihvate kompletnu i trajnu apsitnenciju,

 • rade na daljem poboljšaju odnosa u porodici (redefinisanje uloga, poboljšanje komunikacije i odnosa izmedju polova i generacija u porodici, izmene zavisničkih obrazaca ponašanja u porodici),

 • uče da se druže sa vršnjacima bez rizika od recidiva.

Poslednja faza lečenja, faza resocijalizacije traje takođe oko godinu dana. Grupne seanse se održavaju jednom mesečno, u terminu od 16,30 do 18,30h. Cilj ove faze tretmana je

 • potpuno uključivanje pacijenata u društvo i

 • poboljšaje njihovih radnih sposobnosti, socijalne i profesionalne funkcionalnosti.

Da bi se postigli ovi ciljevi, neophodno je da se pacijenti i saradnici pridržavju
pravila lečenja:
 1. Izbegavati druženje sa osobama koje koriste ili su koristile supstancu

 2. Izbegavati mesta gde se uzima ili se uzimala supstanca

 3. Zabranjeno je uzimati psihoaktivne supstance, uključujući i tablete, sem propisanih od strane lekara

 4. Važnoje upoznati najbližu okolinu (ljude koji su nam značajni i kojima smo mi značajni) da se lečimo od zavisnosti

 5. Treba pomoći osobama koje su u krizi tokom lečenja, ali ako su u recidivu pomoć treba prepustiti stručnjacima

 6. Svaki dan bez supstance  je kapital

 7. Svaki dan reći sebi: "Danas necu uzeti supstancu"

 8. Uvek biti spreman prepoznati  krizu, razgovarati o njoj sa najbližima i terapeutom i rešiti je na pravi način

 9. Uvek misliti na mogućnost recidiva i sprečiti ga maksimalnim zalaganjem

Ovo ne treba samo znati već i primenjivati !!!
Tim stručnjaka koji realizuje ovaj program čine:
Dr sci.med Olivera Sbutega Filipović, specijalista psihijatarije, Rukovodilac Dnevne bolnice za nehemijske zavisnosti
Dr Jelena Popović, specijalista  psihijatarije 
Dr Đorđe Popović, klinički lekar na specijalizaciji iz psihijatrije
Ljiljana Pavlović, diplomirani socijalni radnik
Ksenija Roganović, diplomirani psiholog
 
Suzana Baškot,  odgovorna med.sestra 
Snežana Bogdan, med.sestra
 
Kont.tel.  3671 429 lok. 148, 136;   064 49 49 037