U Odseku za dijagnostiku i lečenje zavisnika od alkohola sprovode se najsavremenije dijagnostičke procedure, edukativno-motivacioni programi, savetodavni rad (savetovalište za alkoholizam), kao i trijaža, odnosno procena tj. upućivanje klijenata na neki od programa lečenja (poluhospitalne i hospitalne). U trijažnom procesu se uzima u obzir težina kliničkih simptoma alkoholizma, komorbiditet (anksiozno-depresivna stanja, psihotična stanja i sl.), motivacija i dužina alkoholičarskog staža (koji određuju stepen kontrole apstinencijalne krize), kao i prisustvo motivisanog saradnika u lečenju (jednog ili više). Programi se prilagođavaju svakom pojedincu ponaosob u odnosu na sve navedeno i imaju multidisciplinarni karakter - timski rad (spec.psihijatar, psiholog, socijalni radnik, edukovana medicinska sestra, konsultativna služba - internista, neurolog).

Nakon detoksifikacione terapije uvodi se averzivna terapija disulfiramom.                                                                                  

Osnovni ciljevi terapije su uspostavljanje stabilne apstinencije, produbljivanje uvida u bolest i posledice, ojačavanje motivacije za daljim lečenjem i na kraju lečenje sekundarnih psiho-somatskih i socijalnih posledica uz uspostavljanje rehabilitacije, resocijalizacije i odgovarajuće implementacije u socijalni milje sa zdravim obrascima funkcionisanja.

Lečenje se sprovodi blagovremeno, adekvatno (izbor modela terapije), transparentno i stručno uz primenu svih dostignuća u domenu alkohologije, te dosledno (bez obzira na pojave recidiva) i permanentno (učestale kontrole bez prekida u kontinuitetu).