• Detoksikacija je prva faza lečenja i to je čišćenje organizma od toksičnih materija i zbrinjavanje simptoma apstinencijalne krize. Ovaj postupak može biti obavljen ambulantno, ukoliko postoji dobra saradnja porodice, jaka motivacija pacijenta i procena lekara da će ovaj vid lečenja biti efikasan. U ostalim slučajevima detoksikacija se obavlja u dnevnoj bolnici ili bolnički (hospitalno). Hospitalni tretman traje onoliko dana koliko traje i apstinencijalni sindrom, plus onoliko dana koliko je potrebno da se uspostavi psihofizičko stabilno stanje pacijenta. Produžene hospitalizacije se izbegavaju, da bi se pacijent što pre vratio u realni život i da bi se na taj način izbegla pojava hospitalizma i odlaganje pacijenta sa suočavanjem sa stvarnim životnim okolnostima.
  • Faza psihofizičke stabilizacije se nastavlja u Dispanzeru za zavisnike od droga (individualni rad sa pacijentom i njegovom porodicom u trajanju od nekoliko meseci, sa seansama 2-4 puta mesečno) ili u Dnevnoj bolnici za zavisnike od droga (grupni rad sa pacijentima i njihovim porodicama, koji traje u prvoj fazi 2 meseca svakim radnim danom). Osnovni ciljevi su: apstinencija, psihofizička stabilizacija, poboljšanje funkcionisanja na porodičnom, socijalnom i profesionalnom planu.
  • Terapijsko-rehabiilitaciona faza u individualnom dispanzerskom programu traje još do dve godine, a u okviru programa Dnevne bolnice nastavlja se rad u grupi 1xnedeljno, u 2.g. grupni rad 1xmesečno. Ciljevi su: resocijalizacija, reintegracija pacijenta i porodice u društvo, prihvatanje zdravih životnih stilova, promene na interpersonalnom i intrapsihičkom nivou.