Na osnovu Odluke Upravnog odbora Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti (u daljem tekstu: Ustanova) broj 384 od 30.01.2024. godine, Odluke v.d. direktora Ustanove broj 1582 od 08.05.2024. godine i Odluke o ponavljanju postupka prodaje službenih automobile i umanjenju početne tržišne cene u postupku prodaje broj ___ od 31.052024. godine, Komisija za prodaju ponovo objavljuje sledeći:

O  G  L  A  S
o prodaji putničkih automobila putem usmenog javnog nadmetanja

 

  1. Raspisuje se oglas za prodaju korišćenih putničkih automobila u vlasništvu Ustanove, I to:
  2. Putničko vozilo marke Zastava, model: 10, zapremina motora 1242cm3, snaga motora 44kw, broj motora 188A40004327274, broj šasije VX118800000002642, godina proizvodnje 2008, sa početnom cenom od 95.500,90 dinara, i
  3. Putničko kombi vozilo marke: Daimler Mercedes, model: Sprinter 211 CDI BEN KB, zapremina motora 2148cm3, snaga motora 80kw, broj motora 6119815072278, broj šasije WDB9026711R622501, godina proizvodnje 2004, sa početnom cenom od 250.982,80 dinara.

Navedena vozila se prodaju u viđenom stanju.
Zainteresovana lica mogu pogledati vozila od dana objavljivanja oglasa, svakog radnog dana od 10 do 12 časova, do dana javnog nadmetanja, na adresi: Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44. Preporučuje se zakazivanje pregleda vozila u navedeno vreme, na telefon: 0628828714.

2. Putnički automobili se prodaju u postupku usmenog javnog nadmetanja.

3. Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena u postupku usmenog javnog nadmetanja.

4. Pravo učešća putem javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica koja podnesu blagovremenu i potpunu prijavu za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja, u skladu sa ovim Oglasom.

5. Svaki učesnik u postupku javnog nadmetanja obavezan je da podnese prijavu, koje se dostavljaju neposredno prijemnoj službi ili poštom na adresu Ustanove (Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44.) u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, do 10.06.2024. godine, do 12,00 časova, sa naznakom: "Ne otvarati - prijava za kupovinu vozila" (ukoliko se prijava podnosi putem pošte).
Uredna i potpuna prijava treba da sadrži sledeće podatke o podnosiocu prijave:
- za fizička lica: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, JMBG, broj lične karte i kontakt telefon,
- za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, e-mail adresu, JMBG, broj lične karte, naziv preduzetnika, matični broj preduzetnika, potvrdu o PIB, originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne stariji od 30 dana i kontakt telefon,
- za pravna lica: naziv i sedište, e-mail adresu, matični broj pravnog lica, potvrdu o PIB, originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne stariji od 30 dana i kontakt telefon.
- vozilo za koje se podnosi prijava.
Na poleđini koverta-prijave obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

6. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbijene I podnosioci ovakvih prijava neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi zakazanom postupku, smatraće se da je odustao od prijave.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem ako početnu cenu prihvati kao kupoprodajnu cenu vozila.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, ili ukoliko je jedini učesnik u postupku javnog nadmetanja, potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

7. Svaki učesnik u postupku javnog nadmetanja obavezan je da pre početka javnog nadmetanja, uz prijavu, na blagajni Ustanove uplati depozit u visini od 15.000,00 dinara, pojedinačno za svaki automobil za koji se podnosi prijava.
Svim učesnicima u postupku javnog nadmetanja, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti odmah po završetku postupka javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u kupoprodajnu cenu vozila.
U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude, odnosno ne zaključi ugovor i ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita                        

8. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi najmanje 2.000,00 (dvehiljade 00/100) dinara.

9. Prodaja putem usmenog javnog nadmetanja održaće se dana 10.06.2024. u sedištu Ustanove, Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44., “velika sala”, sa početkom u 12.00 časova.
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje jedan učesnik.

10. Učesnik čija ponuda bude utvrdjena kao najpovoljnija od strane Komisije, dužan je da u roku od 2 dana zaključi sa Ustanovom ugovor o kupoprodaji. Porez na prenos apsolutnih prava i druge obaveze po osnovu kupoprodaje putničkog automobila padaju na teret kupca.
Kupac je obavezan da cenu iz ugovora o kupoprodaji plati u roku od 2 dana od potpisivanja ugovora.

11. Sve informacije o postupku prodaje putem usmenog javnog nadmetanja po ovom Oglasu, zainteresovana lica mogu dobiti na kontakt telefon 011/3671486, ili 062/8828697.